Dit jaarverslag wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering (ALV) van 15 oktober 2021. Het afgelopen jaar is BVC Holyoke zowel binnen als buiten de sportzaal acQef geweest. Helaas is het ook een memorabel jaar in verband met de gevolgen van Covid-19 voor de volleybalactiviteiten.

Ledenaantal
Op 30 juni 2021 waren er 256 personen ingeschreven bij BVC Holyoke als lid (al dan niet spelend), steun lid of relatie.

Vergaderingen
De algemene ledenvergadering is gehouden op 18 november 2020 via Microsoft Teams in verband met de geldende corona-maatregelen. Het stemmen tijdens de vergadering is geregeld via Menti.com

Tijdens de vergadering wordt Ronald Sap verkozen als nieuw bestuurslid. Jacky Smeets en Twan Bongers werden herkozen als bestuurslid.

Ondanks dat we de ALV dit jaar niet fysiek bij elkaar hebben kunnen zitten, maar online hebben moeten houden, was het bestuur erg tevreden over de opkomst van de ALV, maar liefst 40 personenwoonden deze online vergadering bij.

De reguliere bestuursvergaderingen waren op: 14-9 / 30-9 / 7-10 / 4-11 / 15-12 / 13-1 / 9-2 / 9-3 / 13-4 / 19-5 / 23-6 / 20-7

Naast de bestuursvergaderingen zijn er ook diverse andere vergaderingen geweest, denkend aan commissievergaderingen, jeugdkampvergaderingen en verschillende informatiebijeenkomsten (webinars).

Jubilarissen
Enkele Jubilarissen werden in het zonnetje gezet voor hun lidmaatschap.De volgende jubilarissen zijn of worden 10 jaar lid tussen 01-07-2020 en 30-06-2021:

- Yvonne van Aarssen
- Maud Cuijpers
- Aranka Goossens
- Lieke Gruiters
- Pyen Ludema
- Lindsey van Wylick

De volgende jubilarissen zijn of worden 25 jaar lid tussen 01-07-2020 en 30-06-2021:

- Cor Boomars
- Sjors Sieben

De volgende jubilaris is of wordt 40 jaar lid tussen 01-07-2020 en 30-06-2021:

- Edwin Vaassen

Helaas was het niet mogelijk de jubilarissen tjdens de online vergadering persoonlijk te huldigen en hiervoor is het afgelopen seizoen een ander moment gekozen met inachtname van de geldende corona-regels. Inmiddels zijn alle jubilarissen persoonlijk gehuldigd.


Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond op 1 juli 2020 uit:
- Jacky Smeets: Voorzitter
- Mikel Van Aarssen: Penningmeester
- Twan Bongers: Secretaris
- Rick Mommers: Algemeen bestuurslid
- Lotte van Zoest: Algemeen bestuurslid

Het bestuur bestond vanaf 18 november 2020 uit:
- Jacky Smeets: Voorzitter
- Mikel Van Aarssen: Penningmeester
- Ronald Sap: Secretaris
- Twan Bongers: Algemeen bestuurslid
- Lotte van Zoest: Algemeen bestuurslid

Chrit Driessen zorgde voor de ledenadministratie (o.a. contributie-inning).

Volleybal technische ontwikkeling
De Technische Commissie (TC) is een tijdlang onderbemand geweest na het vertrek van Mart van Duuren. Marc Hurkens heeft uiteindelijk ondersteuning gekregen van Twan Bongers, Tessa Vaassen en Anouk Hermkens. Onderling hebben ze de taken verdeeld zoals op de site te lezen is. Voor het seizoen 2021/2022 hebben ze aan de hand van gesprekken met trainers/coaches weer de nieuwe teamsamenstellingen weten te verzorgen.

De groei bij de jeugd heeft ook afgelopen seizoen gestaag doorgezet. Hierdoor heeft deJeugdcommissie (JC) ook weer veel werk verricht in het begeleiden van de trainers, ouders van dejeugdige leden en de jeugdleden zelf. De JC heeft afgelopen jaar, na het vertrek van Renske Lips, versterking gekregen van Mandy van Heijster. Samen met Iris en Suzan is de JC hiermee weer op sterkte. Ook de JC heeft weer gezorgd voor nieuwe teamsamenstellingen voor de jeugd voor seizoen 2021/2022.

Door de opgelegde Corona-maatregelen, hebben we het afgelopen seizoen helaas weer geen volledige competitie kunnen spelen. Gelukkig hebben we in het voorjaar op de velden van Belfeldia buiten kunnen volleyen tot aan de vakantiestop.

Financiën
De maatregelen omtrent corona hebben ook een effect op de boekhouding. Vanaf november tot kort voor de zomerstop, zijn geen of nauwelijks trainingen en wedstrijden in onze Hamar geweest. Daarnaast zijn activiteiten zoals de familiedag niet doorgegaan. Het bestuur heeft derhalve besloten gedurende het jaar om voor de periode januari tot en met juni 2020 geen contributie te innen. Onze tweejaarlijkse aardbeienactie in oktober en mei is via online verkoop toch relatief succesvol gebleken.De online verkochte aardbeien zijn thuis bezorgd en daarnaast had men ook de mogelijkheid om deaardbeien te kopen bij de kraam bij de Jumbo. De ambitie om nog extra middelen te verzamelen door bijvoorbeeld het leveren van vrijwilligers aan de Venloop hebben we als gevolg van corona helaas niet kunnen realiseren. Het bijzondere jaar sluiten we af met een financieel positief resultaat.

Vrijwilliger in de spotlight
Ook dit seizoen heeW het bestuur verschillende vrijwilligers bedankt met een presentje. In het verleden is de ‘vrijwilliger van de maand’ in het leven geroepen. Wij als bestuur hebben dit aangepast om dit een nieuwere invulling te geven. Graag willen we wat duidelijker in beeld brengen wat de vrijwilligers voor de club doen. Met de ‘vrijwilliger in de spotlight’ willen we door middel van een klein verhaaltje van de vrijwilliger aandacht aan onze vrijwilligers geven. Zo combineren we de waardering voor onze vrijwilligers gezamenlijk met het inzicht in de taken die een vrijwilliger uitvoert. De volgende vrijwilligers werden afgelopen seizoen

Vrijwilliger in de spotlight:
Marc Hurkens: Technische Commissie
Chrit Driessen: LedenadministraQe
Anita Otoka: Shirt Commissie

Infobulletin
Het afgelopen jaar werd er weer met veel zorg door Thomas Kusters een vijftal keer een infobulletin opgesteld met info voor de leden. Het infobulletin was voorzien van de laatste informatie van de vereniging en werden per e-mail door secretaris Ronald naar leden en relaties van de vereniging verstuurd. Vanwege de corona-periode en daardoor weinig tot geen volleybal en activiteiten is dit aantal lager dan een regulier seizoen.

Activiteiten

Jeugdkamp
Vanwege de corona-maatregelen is het jeugdkamp het afgelopen seizoen helaas niet door kunnen gaan.

Algemene Ledenvergadering 18 november 2020
Op 18 november 2020 heeW de Algemene Ledenvergadering voor het eerst in de geschiedenis van Holyoke online plaats gevonden. Het bestuur was tevreden over de opkomst (40 personen). Helaasnet niet genoeg voor het vergaderquorum te halen. Tijdens de vergadering werd Ronald Sap toegevoegd aan het bestuur.

Aardbeienactis 10 oktober en 29 mei
Op zaterdag 10 oktober en 29 mei werd weer de haljaarlijkse aardbeienactie georganiseerd. De actie in oktober werd georganiseerd door heren 1. In mei was de organisaQe in handen van dames 1.organisatie was in handen van Heren 1. De aardbeienactie van zaterdag 29 mei werd georganiseerd door Dames 1. Deze twee acties hebben weer een mooie bijdrage geleverd aan de clubkas. Dank aanalle vrijwilligers voor het opzetten van de actie, het aan huis bezorgen en de uurtjes bij de kraam bij de Jumbo. Hierdoor kon er een groot aantal zomerkoninkjes worden verkocht. Ook dank aan Marcel Dings voor het leveren van dit overheerlijke fruit.

Bezoek van zwarte Pieten op de training 28 november
Op zaterdag 28 november werd de jongste jeugd verrast met een bezoekje van twee zwarte Pieten. Het bezoek werd ingeluid met een flinke porQe strooigoed en daarna was het Qjd voor volleybalspelletjes.

Kerstmix toernooi
Het kerstmix toernooi heeft helaas niet door kunnen gaan ten gevolge van de geldende Corona-maatregelen en het hierboven omschreven sluiten van de sporthal.

Paasquiz en Holyoke speurtocht tijdens Paasweekend
Tijdens het Paasweekend van 2 tot en met 5 april, heeft er voor onze jeugd een online speurtochtplaatsgevonden. Via de TOURtoDO app kon de jeugd meedoen. Op deze manier kon er toch een Corona-proof activiteit worden georganiseerd. Het was een leuke digitale speurtocht door Belfeld met leuke vragen en opdrachten en natuurlijk te verdienen punten!

Voor de senioren was er een online-paasquiz. Tijdens deze quiz streden teams online tegen elkaar voor de winst. Kennis, inzicht en creativiteit werden op de proef gesteld.

Volleybalactiviteiten
Het volleybal heeW in 2020-2021 als gevolg van corona niet op de normale manier kunnen plaatsvinden. De competitie is nog ambitieus gestart maar al snel en abrupt tot een einde gekomen. In wisselende samenstellingen hebben we gepoogd om binnen de geldende regels toch het volleyballen mogelijk te maken. Dit heeft de nodige flexibiliteit gevraagd. Gelukkig was voor de jeugd hiertoe binnen de regels vaak wel ruimte. Maar ook de senioren konden aangepast met elkaar weer gaan sporten. In samenwerking met VV Belfeldia zijn we in staat geweest een tweetal volleybalvelden op het sportpark te realiseren. Zo konden jeugd, en later senioren, aan de slag in de periode dat de Hamar nog gesloten moest blijven. Vlak voor de zomer zijn gelukkig de sporthallen weer heropend enkonden we, met de nodige regels, wel weer aan de slag in onze eigen sporthal.

Namens het bestuur,
Ronald Sap
Secretaris BVC Holyoke