Home » Leden » Reglementen » Gedragsregels

Gedragsregels

Gedragsregels Nevobo


Gedragsregels BVC Holyoke 
Gedragsregels zijn regels die BVC Holyoke belangrijk vindt waaraan een ieder zicht dient te houden. De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

 1. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
 2. BVC Holyoke toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont BVC Holyoke zich een goede gast.
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 4. BVC Holyoke is huurder van diverse sportzalen. Dit betekent dat een ieder zich houdt aan de daar geldende huisregels. Denk ook aan de kantine van de Hamar. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden en de kleedkamers is eveneens verboden.
 5. Het gebruik van soft- en harddrugs is verboden.
 6. Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties en discriminatie tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.
 7. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door het bestuur van BVC Holyoke of Nevobo opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. BVC Holyoke kan de door de Nevobo opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het desbetreffende verenigingslid.
 8. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 9. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij de door de club voor dit doel aangestelde vertrouwenspersoon, die in deze een soort van “filterfunctie” richting het bestuur vervult.
 10. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 11. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!
 12. Het maken van filmpjes/foto’s met de mobiele telefoon of overige media in de kleedkamer en doucheruimte is verboden.
 13. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).
 14. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.

Spelen bij BVC Holyoke betekent dat je instemt met en je houdt aan de regels/codes, zoals ze hierboven zijn beschreven. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij overtredingen of het niet volgen van de bovenstaande regels/codes disciplinair in te grijpen. Dit kan ook betekenen een waarschuwing, schorsing of zelfs royeren als lid. Schade aan opstallen of eigendommen van de vereniging wordt verhaald op de betrokken(en). Dit zal schriftelijk plaatsvinden.

Gedragsregels Nevobo

Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Sport kan een belangrijke maatschappelijke waarde hebben binnen onze samenleving, maar helaas zien we ook negatieve verschijnselen zoals scheldpartijen, schreeuwende ouders, negatief gedrag van spelers en supporters. Sportiviteit en respect heeft een aantoonbare positieve invloed op het normen- en waardenbesef in onze samenleving als geheel.

De NeVoBo hecht veel waarde aan de naleving van algemene normen en waarden. De NeVoBo staat voor sportiviteit en respect. Met elkaar willen wij dit imago vasthouden. Alle tot nu toe onbeschreven gedragsregels zijn vastgelegd in dit document. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt. Spreek elkaar aan, als iemand deze gedragsregels niet naleeft, of meldt het bij de begeleiders/coaches.

Sporters

 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Speel volgens de officiële spelregels.
 3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 4. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter op een sportieve manier.
 5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden
 6. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag
 7. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag
 10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je coach/begeleider, teamgenoten of je ouders.
 11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers

 1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 7. Val een beslissing van een scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 9. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

Trainers en coaches/begeleiders

 1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 2. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels.
 3. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 4. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
 5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 6. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 7. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en vermijd discussies tijdens de wedstrijd
 8. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden
 9. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissing van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
 10. Kinderen hebben een trainer, coach/begeleider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 11. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

Scheidsrechters

 1. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau dat u fluit.
 2. Fluit vol overtuiging en durf consequent te fluiten.
 3. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 4. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.

Zijn er ondanks bovengenoemde regels toch nog problemen. Zit je ergens meer. Ben je het ergens niet mee eens. Blijf er niet mee lopen maar bespreek het met je trainer, coach/begeleider of iemand van de NeVoBo.